Viktig info för dej med restaurang eller storkök

VAD SÄGER MYNDIGHETER OCH REGELVERKET OM IMKANALER, SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL?

INTRODUKTION

Fett är brandfarligt och om det tar eld skapas höga temperaturer i din imkanal – vilket kan leda till allvarliga bränder. Därför ska alla storkök samt alla restauranger enligt lag låta rengöra sin imkanal med jämna mellanrum. Denna rengöring kan, beroende på hur systemet ser ut, ske på lite olika sätt. Oftast genom att sotaren spolar i kanaler, på fläktar och aggregat med varmt vatten och ett fettlösande medel – så att det brandfarliga fettet försvinner.

LAGEN SKYDD MOT OLYCKOR

SFS 2003:778 3 KAP 4 §: En kommun skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att en fastighetsägare själv utför – eller låter annan utföra – sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske, från ett brandskyddssynpunkt, betryggande sätt.

HUR OFTA SKA DU SOTA/RENGÖRA?

Det är kommunen som bestämmer om intervallerna och dessa regleras i förordningen om skydd mot olyckor. Mottagningskök för uppvärmning eller varmhållning av mat behöver du inte rengöra. Däremot ska köket besiktigas enligt reglerna för brandskyddskontroll.

BRANDSKYDDSKONTROLL

Enligt lagstadgade bestämmelser för restauranger och storkök – samt jämförbara inrättningar – ska frånlufts-kanalerna kontrolleras från de utrymme där matlagning eller uppvärmning av mat sker.
I kontrollen undersöks också eventuella delar som monterats till kanalen – såsom fläkt, avskiljare och spjäll. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhets-anordningar omfattas av kontrollplikten.
Kommunen ansvarar för att behörig skorstensfejare utför sotning/rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd intervall. Den som utför arbetet har därmed laglig rätt till tillträde – samt att få nödvändiga upp-lysningar och handlingar.

HUR OFTA SKA KONTROLL OCH RENSNING UTFÖRAS?

Den lagreglerade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och sotning/rensning sker 1-3 gånger per år beroende på verksamhet. Fristerna, eller intervallerna, bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB.

PLANERAR DU ÄNDRING AV VERKSAMHETEN?

Kontakta alltid skorstensfejarmästaren vid verksamhetsförändring då din anläggning kan vara anpassad och godkänd efter den föregående innehavarens verksamhet i lokalen.
Vid ombyggnationer av imkanalen är det med stor sannolikhet krav på bygganmälan och en så kallad nyinstallationsbesiktning vid väsentlig ändring av anläggningen enligt Plan och bygglagen. Vi kan stå till hjälp med råd och övriga frågor.
Fastighetsägare bör anmäla sådana förändringar som kan föranleda ändring av sotnings- eller kontrollfristerna för en anläggning. Anmälan bör göras direkt till den som utför sotning respektive brandskyddskontroll på kommunens uppdrag. Ändring av verksamheten och anläggningen är exempel på sådan åtgärd som bör anmälas.

ÄR DU NY SOM RESTAURANGÄGARE?

Om du planerar att ta över en befintlig restaurang kan du alltid kontakta oss för att få veta mer om vilka regler som gäller.
Har du redan tagit över en rörelse behöver du meddela ägarförändringen till oss. Vi vill naturligtvis ha goda relationer med våra kunder, och en bra början är att vi har korrekta uppgifter i vårt register. Vi har med stor sannolikhet uppgifter om vilken verksamhet som är lämplig och vad anläggningen är godkänd för.