Sotning och brandskyddskontroll

LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning. Man kan säga att det är en återgång till äldre lagstiftning då kontrollen (brandsynen) utfördes av skorstensfejarmästaren.

Sotningsfrister har fastställts av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion. Direktionen beslutade då att Statens Räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) skall utgöra fristerna för sotning och brandskyddskontroll i förbundets samtliga medlemskommuner. Årsmedeltemperaturen bedöms vara 5° C inom hela förbundsområdet.

VARFÖR BRANDSKYDDSKONTROLL AV ELDSTÄDER OCH RÖKKANALER?

Brandskyddskontroll är en kontroll för att förebygga bränder

VAD ÄR SYFTET MED BRANDSKYDDSKONTROLL? 

Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Allt för din säkerhet.

VEM UTFÖR BRANDSKYDDSKONTROLL?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. I Hedemora kommun är det Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB som ansvarar för uppdraget. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga.

HUR OFTA SKER BRANDSKYDDSKONTROLL? 

Brandskyddskontrollen sker med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 och 6 år. Mer information om brandskyddskontroll hittar ni på MSB. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll som reglerar den avgift du som fastighetsägare skall betala för arbetet. Tilläggsersättningar kan förekomma för till exempel temperaturmätning, tryckmätning, rörtrycksprovning eller läckagemätning.

VAD BÖR JAG VETA OCH FÖRBEREDA INNAN BRANDSKYDDSKONTROLLANTEN KOMMER PÅ BESÖK? 

Stege till tak och eventuell vind ska finnas tillgängliga. Vintertid ska väg till stege skottas. Lämna utrymme runt eldstad och skorsten.  Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga för besiktning. Vid besöket kommer brandskyddskontrollanten att informera om brandsläckare och brandvarnare.

Läs mer