TIPS VID NYINSTALLATION AV ELDSTAD

Kanske bär du drömmen om en sprakande brasa i gillestugan? Eller funderar du på att helt byta fastighetens uppvärmningssystem, och kanske gå från el till fastbränsleeldning? Det finns en hel del att tänka på – framför allt vad du förväntar dig få ut av din eldstad. 

Det första som du bör komma fram till är vad eldstaden ska användas till? Trivsel eller uppvärmning? Önskas värme snabbt eller bör den kunna avge värme t ex hela natten? Ska den användas till matlagning? Det finns många typer att välja mellan och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

 

Här är ytterligare några frågor som kan vara bra att kartlägga:

 • CE märkning. En CEmärkt eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i miljölagstiftningen.
 • Montering. Typgodkända produkter har anvisningar for hur eldstäderna skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav. Om du inte själv ska installera eldstaden bör du i förväg begära att se monteringsanvisningen.
 • BesiktningEn nyinstallerad eldstad ska besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.
 • Miljögodkänd är eldstad som har lägre tjärutsläpp än byggreglerna rekommenderar.
 • Verkningsgrad, det vill säga hur mycket värme eldstaden alstrar i förhållande till bränslemängden. Ju högre verkningsgrad desto bättre.
 • Rökgastemperatur och skorsten. Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350 °C.
 • Vikt. Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg måste bjälklagets bärighet kontrolleras.
 • Pris. Hur mycket får din eldstad kosta? Tänk på att det ibland behövs en skorsten som i vissa fall kosta lika mycket som eldstaden.

 

NÄR DU BESTÄMT DETTA ÄR DET DAGS ATT BOKA ETT BYGGSAMRÅD MED OSS PÅ HEDEMORA SOTAREN AB.  I SAMBAND MED DETTA GÖR VI EN BYGGANMÄLAN HOS KOMMUNEN. DESSA REGLER GÄLLER FÖR HEDEMORA KOMMUN.

Installation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler

 1. Byggherren kontaktar Hedemorasotaren för byggsamråd och gör då bygganmälan vid byggsamrådet. Bygganmälan ska göras minst 3 veckor innan arbetena påbörjas. (Ibland görs bygganmälan till miljö- och byggförvaltningen utan att sotaren har haft byggsamråd. Den får då hanteras på annat sätt)
 2. Om skorstenen är stor och hög kan bygglov behövas. Detta gäller inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. I så fall söks bygglov i samma ärende som installationen i övrigt.
 3. Byggsamråd hålls med Hedemorasotaren. Genomgång görs av det tekniska utförandet och den kontroll som behövs. Blankett för bygganmälan och protokoll från byggsamråd fylls i och lämnas av sotaren till Hedemoras miljö- och byggförvaltningen.  
 4. Miljö- och byggkontoret registrerar bygganmälan i vanlig ordning och beslutar om kontrollplan mm. Protokoll från byggsamrådet med beslut om kontrollplan och startbesked skickas till byggherren. Allt detta utförs enligt normala rutiner för bygganmälan.
 5. När du fått startbeskedet från kommunen kan installationen göras.
 6. När installationen är klar ska skorstensfejaren eller annan sakkunnig som miljö- och byggkontoret godkänt utföra slutbesiktning.

Efter slutbesiktning skickar Hedemorasotaren kopia av besiktningsprotokollet till miljö- och byggförvaltningen. Om inga anmärkningar finns på installationen utfärdas slutbevis. Om anmärkningar finns beslutar miljö- och byggförvaltningen föreläggande om åtgärd eller användningsförbud.