http://www.hedemorasotaren.se/userfiles/image/ssr.0741.jpg RÅD OCH TIPS

Sotbrand        

Om en sotbrand uppstår i skorstenen.

 1. Stäng alla luckor på eldstaden.
 2. Ring 112 Brandkåren.
 3. Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vi bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
 4. Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.

Andra vanliga brandorsaker är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skorstenar, gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor.

Så undviker du en brand i anslutning till skorstenen

Om Du vill ha en säker anläggning bör Du följa följande råd och anvisningar.

Elda på rätt sätt

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Snabb uppstart
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
 • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
 • Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
 • Pyrelda inte.

Torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara ”lagom stor” kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs ”tändved” d.v.s. stickor och tunnare vedträn.

Snabb uppstart

Starta snabbt. När man tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Minska problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Papper samt rikligt med torr, finkluven ved är viktigt. En gasolbrännare istället för papper sätter snabbt fart på elden. Det brinner med hög temperatur och utan rök efter bara någon minut.

Först när ”tändveden” brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. 

Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordenlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft

När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. Förbränningsluften tillförs på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade reglersystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen.

Kontrollera rökgastemperaturen

Alltför heta rökgaser kan skada murade skorstenar eller förstöra isoleringen på stålrörsskorstenar. Speciellt stor är risken när man värmer en kall skorsten kraftigt och snabbt.

Många pannor är konstruerade för oljeeldning, eldar man ved i en sådan panna blir rökgastemperaturen upp till 600°C. Inga skorstenar är gjorda för så höga rökgastemperaturer. Nyare pannor har ofta en rökgastemperatur under 300°C.

De flesta rökkanaler är konstruerade för en rökgastemperatur på högst 350 °C. Du måste därför hålla kontrollera hur hög rökgastemperaturen är. En del anläggningar har en termometer i rökkanalen. Om det saknas kan den köpas från installatören.

Ett annat sätt att kontrollera brandrisken är att mäta yttemperaturen på skorstenen i bjälklaget. Understiger temperaturen 60°C är det ingen risk för överhettning.

Askan

En vanlig brandorsak är slarvig askhantering. Sot och aska ska förvaras i en plåtburk med tätt lock. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dygn därför måste askhinken stå på ett obrännbart material.

Skorstenen ska inte ryka

När det är varmt ute ska man bara se ett ”daller” i luften ovanför skorstenen. Den enda gången skorstenen ska ryka är när det är kallt ute. Då bildas en vit rök som består av vattenånga (på samma sätt som det ryker ur munnen när vi är ute i minusgrader). Gul eller grå rök betyder dålig panna eller felaktig eldning, t ex för lite lufttillförsel eller skräpved.

Pyrelda aldrig

Många stryper tilluften och ”småeldar”. Resultatet blir pyreldning. Då brinner inte alla miljöskadliga ämnen i röken upp. Tjära kondenserar i skorstenen och fastnar på pannväggar och rökkanaler. Ur skorstenen kommer en grå eller gul rök.

Elda inte skräp

Det är inte tillåtet att elda plast eller hushållavfall, målade eller tryckimpregnerade bräder eller annat brännbart avfall i en villapanna. Det ger ohälsosam, irriterande och miljöstörande rök.

 

Sotning och kontroll av brandskyddet

Sotning

Med mycket sot i rökkanalerna (pga. dålig förbränning, pyreldning) finns risk för sotbrand i skorstenen. Då blir temperaturen i skorstenen lätt 1000 °C vilket kan leda till överhettning och brand i huset. För att minska risken för sotbrand behöver skorsten och eldstad sotas med regelbundna perioder. Enligt räddningstjänstlagen är alla skyldiga att låta skorstensfejaren sota och utföra en kontroll av brandskyddet enligt de frister som Räddningsverket bestämmer. I samband med sotningen görs en enklare kontroll av brandskyddet.

Besiktning

Med jämna mellanrum bör man låta sotaren göra en lite noggrannare besiktning av utrustningen. Det kan vara en god försäkring mot bränder som äventyrar både liv och hem.

Säker eldstad och skorsten

 • Kontrollera att eldstad och skorsten är lämpliga för vedeldning.
 • Kontrollera om det krävs bygganmälan i din kommun.
 • Installera eldstäder som uppfyller säkerhets- och miljökraven
 • CE märkta eldstäder uppfyller kraven.
 • Installera en motdragslucka.
 • Anslut panna till en ackumulatortank på minst 1500 liter.

Boka en SSR godkänd besiktning av eldstad och skorsten online.