VARFÖR BRANDSKYDDSKONTROLL AV ELDSTÄDER OCH RÖKKANALER?

  • BRANDSKYDDSKONTROLL ÄR EN KONTROLL FÖR ATT FÖREBYGGA BRÄNDER.

  • VAD ÄR SYFTET MED BRANDSKYDDSKONTROLL? 

Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Allt för din säkerhet.

  • VEM UTFÖR BRANDSKYDDSKONTROLL?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. I Hedemora kommun är det Hedemora Sotaren AB som ansvarar för uppdraget. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga.

  • HUR OFTA SKER BRANDSKYDDSKONTROLL? 

Brandskyddskontrollen sker med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 och 6 år. Mer information om brandskyddskontroll hittar ni på MSB: Info MSB. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll som reglerar den avgift du som fastighetsägare skall betala för arbetet. Tilläggsersättningar kan förekomma för till exempel temperaturmätning, tryckmätning, rörtrycksprovning eller läckagemätning.

  • VAD BÖR JAG VETA OCH FÖRBEREDA INNAN BRANDSKYDDSKONTROLLANTEN KOMMER PÅ BESÖK? 

Stege till tak och eventuell vind ska finnas tillgängliga. Vintertid ska väg till stege skottas. Lämna utrymme runt eldstad och skorsten.  Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga för besiktning. Vid besöket kommer brandskyddskontrollanten att informera om brandsläckare och brandvarnare.