Site icon Welcome to Skrået i Hedemora, Dalarna

Sweeping and fire protection control

THE LAW OF PROTECTION AGAINST ACCIDENTS

The law and regulation on protection against accidents entered into force on 1 January 2004. The law states that for fire prevention purposes the municipality is responsible for carrying out sweeping and fire safety checks. Previously, the concept of sweeping meant that both cleaning and a simpler fire protection check were done at the same time. The sweeping operation is now divided into two separate tasks - sweeping and fire protection control.

Sweeping has occurred in Sweden almost as long as we have used fireplaces for heating and cooking. A large proportion of all residential fires are related to fireplaces and chimneys. When sweeping, flammable coatings are removed to reduce the risk of fire. Sweeping is an important part of the work to prevent fires in homes.

The fire safety inspection aims to detect errors and deficiencies in the facility to avoid damage as a result of fire. The inspection involves an examination that the function and characteristics of the individual facility from a fire protection point of view essentially comply with the requirements that applied when the facility was put into use.

The inspection must mainly be carried out visually, but in case of suspicion of inaccuracies that cannot be determined in that way, the inspection may need to be extended with some form of testing or measurement. You can say that it is a return to older legislation when the inspection (fire inspection) was carried out by the chimney sweep master.

Sotningsfrister har fastställts av Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds direktion. Direktionen beslutade då att Statens Räddningsverks föreskrifter och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6) skall utgöra fristerna för sotning och brandskyddskontroll i förbundets samtliga medlemskommuner. Årsmedeltemperaturen bedöms vara 5° C inom hela förbundsområdet.

WHY FIRE PROTECTION CHECK OF FIREPLACES AND SMOKE DUCTS?

Fire protection control is a control to prevent fires

WHAT IS THE PURPOSE OF FIRE PROTECTION CONTROL? 

The purpose is to detect at an early stage any errors and deficiencies in the facility that may pose risks of fire. All for your safety.

WHO PERFORMS FIRE PROTECTION CHECKS?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. I Hedemora kommun är det Skrået Skorstensfejeri Dalarna AB som ansvarar för uppdraget. Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad, skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vindsutrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga.

HOW OFTEN DO FIRE PROTECTION CHECKS TAKE PLACE? 

Brandskyddskontrollen sker med de intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 2, 3 och 6 år. Mer information om brandskyddskontroll hittar ni på MSB. Kommunfullmäktige har antagit en taxa för brandskyddskontroll som reglerar den avgift du som fastighetsägare skall betala för arbetet. Tilläggsersättningar kan förekomma för till exempel temperaturmätning, tryckmätning, rörtrycksprovning eller läckagemätning.

WHAT SHOULD I KNOW AND PREPARE BEFORE THE FIRE PROTECTION INSPECTOR COMES TO VISIT? 

Stege till tak och eventuell vind ska finnas tillgängliga. Vintertid ska väg till stege skottas. Lämna utrymme runt eldstad och skorsten.  Alla utrymmen runt skorstenen där rökkanalen passerar måste vara tillgängliga för besiktning. Vid besöket kommer brandskyddskontrollanten att informera om brandsläckare och brandvarnare.

Read more

Exit mobile version